Nguyễn Hải Nam
 • Nguyễn Hải Nam
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905195580
 • nhnam0609.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Hóa học
Lê Minh Hoàng
 • Lê Minh Hoàng
 • Ban Giám Hiệu
 • 0905459779
 • Phó Hiệu trưởng
 • lmhoang0708.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ QLGD
Lê Hồ Quý
 • Lê Hồ Quý
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0975362237
 • lhquy0201.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Toán
Phan Thị Huỳnh Như
 • Phan Thị Huỳnh Như
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0902140807
 • pthnhu2909.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Địa lí