Phạm Lê Thành Đạt
 • Phạm Lê Thành Đạt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0905101781
 • pltdat2003.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Tô Thị Ngọc Huyền
 • Tô Thị Ngọc Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0983924950
 • ttnhuyen1112.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Toán
Thân Trọng Sơn
 • Thân Trọng Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0967566767
 • ttson1002.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Thể dục
Vũ Thi Thu Giang
 • Vũ Thi Thu Giang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0909105876
 • vttgiang2701.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Trần Ngọc Bảo
 • Trần Ngọc Bảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935623190
 • tnbao1002.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Trần Thị Thuỷ
 • Trần Thị Thuỷ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0984958887
 • ttthuy1607.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Nguyễn Ngọc Điệp
 • Nguyễn Ngọc Điệp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905279222
 • nndiep2810.llkt@kontum.edu.vn
Huỳnh Thế Phong
 • Huỳnh Thế Phong
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0975362135
 • hun975@yahoo.com.vn
 • Cử nhân Toán
Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0386127095
 • nttha0403.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Nguyễn Thị Thu Trinh
 • Nguyễn Thị Thu Trinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935145523
 • ntttrinh2304.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Toán
Lê Công Hiếu
 • Lê Công Hiếu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0961709629
 • hieutoan3@gmail.com
 • Cử nhân Toán
Nguyễn Thị Bích Vân
 • Nguyễn Thị Bích Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0903235376
 • ntbvan0808.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Lê Thanh Bình
 • Lê Thanh Bình
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0961339337
 • ltbinh2209.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Vật lí
Võ Hữu Tâm
 • Võ Hữu Tâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0328194152
 • vhtam1312.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Trần Thị Thùy Dung
 • Trần Thị Thùy Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0901915422
 • tttdung1003.llkt@kontum.edu.vn
Phan Thị Bích Phượng
 • Phan Thị Bích Phượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935579949
 • ptbphuong0902.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Vật lí
Hồ Thị Mỹ Hoa
 • Hồ Thị Mỹ Hoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0932445781
 • htmhoa2203.llkt@kontum.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0967850009
 • ntthoa1405.llkt@kontum.edu.vn
Đoàn Tuấn Anh
 • Đoàn Tuấn Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0333778002
 • dtanh2608.llkt@kontum.edu.vn
Lê Xuân Thành
 • Lê Xuân Thành
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0988156369
 • lxthanh1508.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Công nghệ
Lê Hoàng Thảo Vy
 • Lê Hoàng Thảo Vy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Nhân viên TB-TN
 • 0935927488
 • lhtvy2108.llkt@kontum.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0888550479
 • ntmngoc1504.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Hóa học
Thiều Trường Giang
 • Thiều Trường Giang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0905116079
 • thieutrươnggiang@gmail.com
Trương Thị Diện
 • Trương Thị Diện
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905971114
 • ttdien2612.llkt@kontum.edu.vn
Cao Thị Kim Ngân
 • Cao Thị Kim Ngân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0942501554
 • ctkngan1408.llkt@kontum.edu.vn
Đoàn Thị Thanh Huyền
 • Đoàn Thị Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0985823700
 • dtthuyen2309.llkt@kontum.edu.vn
Lê Thị Hòe
 • Lê Thị Hòe
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0338028766
 • lehoeyahoo@gmail.com
Nguyễn Thị Hân
 • Nguyễn Thị Hân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Nhân viên TB-TN
 • 0986515079
 • hankt1506@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0965558257
 • ntthien1003.llkt@kontum.edu.vn
Phạm Thị Bảo Châu
 • Phạm Thị Bảo Châu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0905166069
 • ptbchau2110.llkt@kontum.edu.vn
Lê Thị Kim Lin
 • Lê Thị Kim Lin
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0365148190
 • ltklin1010.llkt@kontum.edu.vn
Nguyễn Anh Khoa
 • Nguyễn Anh Khoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0905156145
 • anhkhoa2811@gmail.com
Nguyễn Thị Thực
 • Nguyễn Thị Thực
 • Tổ Chuyên Môn
 • Nhân viên TB-TN
 • 0975483461
 • ntthuc2107.llkt@kontum.edu.vn
Dương Đức Trí
 • Dương Đức Trí
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0982789836
 • ddtri1004.llkt@kontum.edu.vn
 • Ths. Lịch sử
Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Nguyễn Thị Nhị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0986357064
 • ntnhuyen1108.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT
Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Huỳnh Thị Thanh Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0914222996
 • htthuong2805.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Ngân Thị Hằng
 • Ngân Thị Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0793520202
 • nthang2208.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân GDCT
Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0388624354
 • nthvan2212.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Lịch sử
Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0903721276
 • ntkquyen0311.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Địa lí
Trần Thị Thúy
 • Trần Thị Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0859550333
 • ttthuy2607.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Địa lí
Lê Thị Thúy Vy
 • Lê Thị Thúy Vy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0905054699
 • lttvy0112.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tiếng Anh
Đoàn Thị Ngọc Thảo
 • Đoàn Thị Ngọc Thảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0948717686
 • dtnthao0105@gmail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Y Thị Thúy Ngà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0969189878
 • yttnga0210.llkt@kontum.edu.vn
 • Thạc sĩ Tiếng Anh
Lê Thị Hiền
 • Lê Thị Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0935149024
 • lthien0810.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tiếng Anh
Tạ Phúc Hưng
 • Tạ Phúc Hưng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0904271635
 • taphuchung@ymail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
Nguyễn Văn Tư
 • Nguyễn Văn Tư
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0914739502
 • nvtu2603.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó tổ trưởng chuyên môn
 • 0378968042
 • nttrang2001.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Bùi Thị Thanh Thảo
 • Bùi Thị Thanh Thảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0386126726
 • bttthao1211.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Lê Thị Phương Thuý
 • Lê Thị Phương Thuý
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0334533103
 • ltpthuy1612.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Chung
 • Nguyễn Thị Chung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0378101148
 • ntchung0407.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Võ Thị Ngọc Trâm
 • Võ Thị Ngọc Trâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0972437899
 • vtntram1310.duytan@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Tấn Thiện
 • Nguyễn Tấn Thiện
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0973316913
 • Nguyenthiencdkt7.@gmail.com
 • Cử nhân GDQP-AN
Hoàng Thị Duyên
 • Hoàng Thị Duyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0384346886
 • htduyen2408.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Thể dục
Đinh Thị Thùy Dung
 • Đinh Thị Thùy Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0398376386
 • dttdung1112.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Trần Khánh Nhơn
 • Trần Khánh Nhơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0379774447
 • tknhon.pbc@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
 • Trần Kim Chi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0964025269
 • tkchi0406.llkt@kontum.edu.vn
 • Cử nhân Tin học