Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8
T.2 1 Toán - Đạt Sinh - B.Châu CD - Nh.Huyền T.A - M.Hoàng T.A - N.Thảo Sử - Hương Địa - Thúy                              
2 Toán - Đạt Sinh - B.Châu CD - Nh.Huyền T.A - M.Hoàng T.A - N.Thảo Sử - Hương Địa - Thúy                              
3 Sinh - B.Châu Hóa - T.Giang Sử - Hương Địa - Thúy Toán - Trinh Toán - Đạt CD - Nh.Huyền                              
4 Hóa - Ngọc Hóa - T.Giang Sử - Hương Sử - H.Vân Toán - Trinh Toán - Đạt CD - Nh.Huyền                              
5                                            
T.3 1 Lí - B.Vân Hóa - T.Giang Sử - Hương CD - Nh.Huyền Toán - Trinh Địa - Quyên NVăn - Đại                              
2 Lí - B.Vân NVăn - P.Thúy CD - Nh.Huyền Địa - Thúy Toán - Trinh Địa - Quyên Sử - H.Vân                              
3 Hóa - Ngọc NVăn - P.Thúy Địa - Quyên Sử - H.Vân Sử - Hương CD - Nh.Huyền Địa - Thúy                              
4 Hóa - Ngọc NVăn - P.Thúy NVăn - T.Trang Sử - H.Vân Địa - Quyên Sử - Hương CD - Nh.Huyền                              
5                                            
T.4 1 NVăn - Chung NVăn - P.Thúy T.A - L.Vy CD - Nh.Huyền Sử - Hương NVăn - T.Thảo Sử - H.Vân                              
2 Lí - B.Vân NVăn - P.Thúy T.A - L.Vy CD - Nh.Huyền Sử - Hương NVăn - T.Thảo Sử - H.Vân                              
3 T.A - L.Hiền T.A - L.Vy Địa - Quyên Địa - Thúy NVăn - T.A - Hưng NVăn - Đại                              
4 T.A - L.Hiền T.A - L.Vy Địa - Quyên NVăn - CD - Nh.Huyền T.A - Hưng NVăn - Đại                              
5                                            
T.5 1 T.A - L.Hiền Toán - Huyền T.A - L.Vy T.A - M.Hoàng Địa - Quyên Toán - Đạt T.A - N.Thảo                              
2 T.A - L.Hiền Toán - Huyền T.A - L.Vy T.A - M.Hoàng Địa - Quyên Toán - Đạt T.A - N.Thảo                              
3 Toán - Đạt T.A - L.Vy Toán - Hiếu Toán - NVăn - NVăn - T.Thảo Toán - Huyền                              
4 Toán - Đạt T.A - L.Vy Toán - Hiếu Toán - NVăn - Địa - Quyên Toán - Huyền                              
5                                            
T.6 1 NVăn - Chung Lí - Phượng NVăn - T.Trang NVăn - T.A - N.Thảo Toán - Đạt Toán - Huyền                              
2 NVăn - Chung Sinh - B.Châu NVăn - T.Trang NVăn - T.A - N.Thảo Toán - Đạt Toán - Huyền                              
3 Toán - Đạt Toán - Huyền Toán - Hiếu Toán - NVăn - NVăn - T.Thảo T.A - N.Thảo                              
4 Toán - Đạt Toán - Huyền Toán - Hiếu Toán - NVăn - NVăn - T.Thảo T.A - N.Thảo                              
5                                            
T.7 1 Sinh - B.Châu Toán - Huyền Toán - Hiếu Toán - Toán - Trinh CD - Nh.Huyền NVăn - Đại                              
2 Sinh - B.Châu Toán - Huyền Toán - Hiếu Toán - Toán - Trinh CD - Nh.Huyền NVăn - Đại                              
3 NVăn - Chung Lí - Phượng NVăn - T.Trang NVăn - CD - Nh.Huyền T.A - Hưng Toán - Huyền                              
4 NVăn - Chung Lí - Phượng NVăn - T.Trang NVăn - CD - Nh.Huyền T.A - Hưng Toán - Huyền                              
5 SHCN - B.Châu SHCN - T.Giang SHCN - T.Trang SHCN - SHCN - Hương SHCN - T.Thảo SHCN - Huyền                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net